Products
Manufacturers

Terms and conditions

Všeobecné obchodní podmínky

1.    Základní ustanovení
a)    Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu www.irrilineeurope.eu jehož provozovatelem je společnost Hydro-x s.r.o. se sídlem Vrbí 29, 614 00, Brno, IČ 26980614, DIČ CZ26980614, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49670, tel.: +420 604 625 324, e-mail: info@hydro-x.cz (dále jen "Prodávající").

b)    Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zboží Prodávajícím jeho zákazníkům (dále jen "Kupující").

 

2.    Objednávka a její stornování
a)     Vyplněním a odesláním objednávky pomocí internetového obchodu potvrzuje Kupující závaznost objednávky. Okamžikem odeslání objednávky Kupujícím vzniká kupní smlouva. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Pakliže Kupující uvede správnou e-mailovou adresu, bude o přijetí objednávky informován potvrzovacím e-mailem.

b)    V případě, že v době objednání není dané zboží skladem, bude Kupující o tomto zpraven e-mailem. Jestliže v takovém případě Kupující do 24h objednávku stornuje (e-mailem či telefonicky), považuje se objednávka za zrušenou. Pokud Kupující bude stornovat objednávku zboží za použití e-mailu, uvede v něm jméno a popis daného zboží. Jestliže Kupující storno neprovede, Prodávající předpokládá odběr zboží Kupujícím po naskladnění.

c)    Kupujícímu je rovněž umožněno bez udání důvodu stornovat objednávku do 4 hodin od přijetí e-mailu, který potvrzuje objednávku. Po uplynutí této doby lze objednávku stornovat pouze v případě nesplnění dohodnutých podmínek dodání Prodávajícím. Pakliže Kupující stornuje objednávku po uplynutí této lhůty, musí Prodávajícímu uhradit vzniklou škodu. Toto právo na úhradu škody může Prodávající uplatnit hlavně při nákupu zboží na objednávku (tj. zboží, které bylo třeba na pokyn zákazníka obstarat) či v případě, že již byly vynaloženy náklady na zajištění zboží (např. zaplacení dopravy).

d)    Je-li prodávajícímu něco nejasné, má právo kontaktovat Kupujícího. Dále má Prodávající právo odstoupit od smlouvy, jestliže nebude možné Kupujícího kontaktovat pomocí jím v objednávce uvedených údajů kvůli jejich nesprávnosti, či neopravení těchto údajů po upozornění Prodávajícím.

e)    Kupující dále souhlasí, že při uzavírání kupní smlouvy jsou použity komunikační prostředky na dálku, a že náklady, které vznikají při užití těchto prostředků (např. připojen k internetu) si hradí Kupující.

f)    V následujících případech si Prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku (či její část):
- zboží je vyprodáno mezi aktualizacemi skaldových zásob
- zboží bylo poškozeno či odcizeno
- zboží se již nedodává či nevyrábí
- cena zboží u dodavatele či náklady na realizaci a doručení objednávky se výrazně změnily a Kupující toto neakceptuje
- zboží bylo zjevně chybně oceněno a Prodávající zjistil významný rozdíl mezi obvyklou cenou a tou uvedenou na stránkách internetového obchodu (neplatí pro slevy či akce jasně uvedené u daného zboží). V takovém případě kontaktuje Prodávající Kupujícího a dohodne se s ním na dalším postupu.

Pakliže Kupující uhradil část ceny nebo celou kupní cenu, bude mu do 10 pracovních dní převedena na jeho účet.
 

3.    Způsob platby a cena
a)    Prodávající je plátcem DPH. Ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny bez DPH.

b)    Do té doby, než je Kupujícím v plné výši zaplaceno, je zboží majetkem Prodávajícího.

c)    Prodávající nabízí různé druhy dopravy (např. Česká Pošta, PPL a jiné) a platby (např. hotově, převodem na účet a jiné).

 

4.    Dodání zboží
a)    Termín dodání se odvíjí od objednaného zboží. Běžně dostupné zboží a zboží na skladě Prodávajícího bude odesláno do 3-7 pracovních dnů. Jestliže tuto lhůtu Prodávající nebude moci dodržet, zpraví o této skutečnosti Kupujícího před vypršením lhůty.

b)    Místo odběru zboží uvede Kupující v objednávce. Dodáním zboží na toto místo se považuje dodávka za splněnou. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, dopravu na místo zajišťuje Prodávající. Zboží doručované na fakturační adresu má u sebe daňový doklad, pakliže se zboží zasílá jinam než na fakturační adresu, zahrnuje zásilka dodací list a faktura se zasílá na fakturační adresu. Nestandardní postup je možno jednotlivě domluvit.

c)    Rozvoz zboží zajišťuje Prodávající po celé České republice. Mimo území ČR je doprava sjednávána individuálně.

 

5.    Vadné zboží, reklamace a záruční lhůta
a)    Prodávající je odpovědný za vady na zboží související s jeho množstvím, provedením či jakostí v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího. Tento okamžik nastává v okamžiku, kdy Prodávající předá zboží k přepravě.

b)    Kupující má povinnost prohlédnou zboží co nejdříve po převzetí, nejpozději do 10 dnů po převzetí. Zjistí-li Kupující vady na zboží, má povinnost o výskytu vad písemně zpravit Prodávajícího. Toto oznámení o vadách musí zahrnovat číslo faktury vadného zboží a také číslo jeho dodacího listu.

c)    Kupujícímu nemohou být přiznána práva vyplývající z vad zboží, jestliže Kupující Prodávajícímu neoznámí výskyt těchto vad bez zbytečného odkladu po zjištění zjevné vady při převzetí zboží, zjištění vady při prohlídce zboží, nebo zjištění skryté vady později (nejpozději však do uplynutí záruční doby).

Ke zboží, které hodlá Kupující reklamovat, je nutné přiložit reklamační protokol zahrnující jméno a kontaktní údaje Kupujícího, aktuální datum a popis závady.

Reklamační adresa
Hydro-x s.r.o. Vrbí 29, 614 00, Brno
Pověřená osoba
Blanka Poštulková, tel.: +420604625324, e-mail: info@hydro-x.cz

d)    Je-li reklamace uznána, Kupujícímu je zasláno nové odpovídající zboží s novou záruční lhůtou. Není-li možno zboží nahradit. Kupující může buď odstoupit od kupní smlouvy (v tomto případě mu budou vráceny peníze), či může požadovat nové zboží ve stejné hodnotě. To platí také objeví-li se na zboží 2x stejná vada reklamovaná Kupujícím.

e)    Záruka jakosti zboží poskytovaná Prodávajícím trvá 2 roky od okamžiku dodání zboží Kupujícímu. Po tuto dobu bude způsobilé pro použití k určenému účelu a bude splňovat parametry uvedené v návodu k použití, jestliže je tímto návodem opatřeno. Prodávající nemá odpovědnost za vady podléhající záruce za jakost, jestliže byly vady způsobeny vnějšími událostmi po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího a pokud je nezpůsobil prodávající či osoby s jejichž pomocí splnil svůj závazek. Záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení zboží.

f)    Jestliže byla reklamace neoprávněná, Prodávající má právo naúčtovat Kupujícímu vzniklé náklady na lokalizaci, dopravu apod. Tyto náklady musí Kupující neprodleně uhradit, nejpozději do 14 dnů od konce reklamačního řízení. Pokud nebudou vzniklé náhrady uhrazeny, zboží podléhající dané reklamaci nebude vydáno Kupujícímu.
 
6.    Řešení sporů
a)    Řešení sporů mezi Kupujícím a Prodávajícím přísluší rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

 

7.    Odstoupení od smlouvy
a)    Bez udání důvodu je oprávněn Kupující od smlouvy odstoupit do 14 dnů po převzetí zboží. Tato uvedená doba je určená k seznámení se Kupujícího se zbožím, konkrétně jeho vlastnostmi, povahou a funkčností. Kupující má možnost využití formuláře o odstoupení od smlouvy Kupující při reklamaci uvede datum nákupu a číslo faktury. K dodržení lhůty pro odstoupení stačí odstoupení od smlouvy odeslat před uplynutím lhůty.

b)    Na vlastní náklady odešle Kupující zboží zpět bez zbytečného prodlení, nejpozději do 14 dnů odstoupení od smlouvy. Zboží Kupující odešle na reklamační adresu. Zboží odešle za následujících podmínek:

- Zboží bude v nepoškozeném původním obalu. Pokud je zboží bez původního obalu či s poškozeným obalem, je Prodávající oprávněn Kupujícímu naúčtovat náklady týkající se uvedení obalu do původního stavu.
- Zboží bude nepoužité. Pokud bude zboží použité, je Prodávající oprávněn Kupujícímu naúčtovat náklady týkající se uvedení zboží do původního stavu.
- Zboží nesmí být poškozené.
- Zboží musí být kompletní a s dokladem o koupi.
-Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů není možno chápat jako možnost bezplatného zapůjčení daného zboží. Pokud Kupující využije právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů, musí Prodávajícímu vydat vše získané na základě kupní smlouvy do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pakliže toto není možné, Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu. Je-li vrácené zboží částečně poškozené, může Prodávající uplatnit právo na náhradu škody na Kupujícím a tento nárok započíst k vrácené ceně zboží.
- Za ztrátu či poškození zboží na cestě za Kupujícím Prodávající neručí. Kupující zpět zboží nebude posílat na dobírku a takové zboží nebude Prodávajícím vyzvednuto.

c)    Pakliže budou všechny výše uvedené podmínky splněny, zašle Prodávající Kupujícímu peníze za zboží (krom částky za dodatečné náklady na Kupujícím zvolený způsob dopravy, který je odlišný od standardně užívaného nejlevnějšího způsobu dodání Prodávajícím) převodem na účet Kupujícího. Prodávající tak učiní nejpozději do 10 pracovních dnů poté, co fyzicky obdrží plnohodnotné zboží.

d)    Pakliže některá z výše uvedených podmínek nebude splněna, nepřijme Prodávající odstoupení od spotřebitelské smlouvy. Zboží pak bude na náklady odesílatele zasláno zpět, či uschováno Prodávajícím za poplatek 1% prodejní ceny za každý započatý den úschovy.

 

8.    Informace o zpracování osobních údajů
a)    Společnost se sídlem Vrbí 29, 614 00, Brno, IČ 26980614, DIČ CZ26980614, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49670, tel.: +420 604 625 324, e-mail: info@hydro-x.cz (dále jen „Správce“) zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, zakoupené zboží, datum.

b)    Osobní údaje zpracováváme za účelem identifikace smluvních stran a plnění smlouvy, její evidence a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran.

c)    Osobní údaje budou uchovány a zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a také po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, pakliže žádný jiný právní předpis nevyžaduje uchování smluvní dokumentace po delší dobu.

d)    Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimkou jsou dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v co nejmenším rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, dále poskytovatelé platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v co nejmenším rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé nebo třetí strany, jako například poskytovatel softwaru e-shopu, či jiní poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které ovšem Správce v současnosti nevyužívá.

e)    Na vámi uvedenou e-mailovou adresu vám mohou být Správcem zasílána obchodní sdělení. Tato sdělení se mohou týkat jen obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv odhlásit. Správcem bude za tímto účelem e-mailová adresa uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

f)    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
- požadovat po nás smazání těchto osobních údajů
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
- právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce

 

9.    Závěrečná ustanovení
a)    V případě změny souvisejících právních norem a při změně obchodní politiky si Prodávající vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Tato změna bude Prodávajícím vyhlášena pět pracovních dní předem zveřejněním na www.irrilineeurope.eu.

b)    Další práva a povinnosti smluvních stran nezahrnutá v těchto obchodních podmínkách či smlouvě se řídí právním řádem ČR, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem o ochraně spotřebitele č 634/1992 Sb. v platném znění.

c)    Tyto obchodní podmínky umožňují spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci. V momentě uzavření kupní smlouvy přijímá Kupující veškerá ustanovení obchodních podmínek, a to ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny zboží objednaného Kupujícím uvedené v objednávce, pakliže nebylo prokazatelně dohodnuto jinak.

d)    Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém nebo anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce.

e)    Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 7.8. 2018 až do odvolání.